CSÉCSI-NAGY CSALÁDRÓL

Csécsi-Nagy Családról
Nagy Mártontól - kb. 1600-tól 14 generáción át - az utódokig restaurált leszármazás.


A legtalálóbban, talán úgy lehetne nevezni, hogy családfa restaurálás. Ez az általam restaurált családfa-töredék csak egy részét tárta fel Nagy Márton utódainak. A család sokkal kiterjedtebb, népesebb, de a mai nappal bezárólag csak erre a leszármazási fára sikerült, és ezeket az adatokat gyűjtenem. Mindezidáig, így is ez az általam ismert, leg kiterjedtebb családfa töredék, amit a Csécsi-Nagy családról, akár a szakirodalomban, akár az elérhető forrásokban találni lehet. Akinek a későbbiekben kedve és lehetőség lesz a családfát tovább „rajzolni”, úgy gondolom, hogy bizton támaszkodhat erre a restaurált leszármazási adatokra.  Nem egyszerű ez a restauráció, hiszen nagyon sok adat, még a hivatalos irodalmi adatokban is tévesen jelent meg. Ezeket megpróbáltam javítani, összevetni számos rendelkezésre álló forrással.

Az országot az első világháború több részre szakította, így a kutatott felvidéki családok, most „szlovákiai” adatbázisokban találhatóak. Az erdélyi családok pedig „romániai” adatbázisokban. A vármegyék nevei, határai megváltoztak, össze-vonódtak, az egyházi megyék szintén átalakultak. A kutatást nagyban segítette viszont az a tény, hogy a családban található számos református lelkész, számos katonatiszt található, akikről igen sok és pontos adatot lehetett összegyűjteni. A Csécsi-Nagy család ez alatt a 400 év alatt, több nemesi családdal került rokoni kapcsolatba, ezeket a családokat nem itt, hanem későbbi munkámban kívánom tárgyalni. Ezen adatokat viszont nagyszerűen fel lehetett használni a családfa restaurációkor.

Előszöri is meg kell köszönnöm, hogy a családfa kutatásban igen tisztelt Bárdossy Péter történész és családfakutató barátom segített, az ő munkáját is dicséri, hogy ez a családfa restaurálás idáig eljuthatott. Csak javasolni tudom, ha valaki igazán profi és értékes családfát szeretne, hogy forduljon hozzá bizalommal. Nagy segítség volt a munkában igaz a temérdek rendelkezésre álló irodalmi forrás mellett, a kézzel rajzolt, és a családi ládafiából előkerült, leszármazás tábla, a kis papiros cetliken feljegyzett családi születési, halálozási adatok. – Köszönet érte Illéssy Ádámnak -, valamint a Református egyházi levéltárak tudományos anyagaiban fellelt, a Magyar Országos Levéltár tudományos anyagaiban fellelt igen hasznos információknak.

1.)   Nemesség szerzés:
Csécsi-Nagy. (III. K. 77.) Armálista család, mely címereslevelét II. Ferdinándtól 1635. jan. 12.-én Nagy Márton személyében kapta. Kihirdette ugyanezen évben Sárosmegye. - Címer: kék mezőben hármas halom koronás középsőjén álló griff jobbjában kardot tart; sisakdísz: a griff növekvőleg; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A nemességszerző András nevű fiának Mihály nevű fia 1694. Csécsre nyert adományt. Utódai közül Csécsi-Nagy Mihály és János 1780. dec. 14. Zemplén megyétől nyertek nemességükről bizonyítványt.

2.)   Családi név változatok: 
A család különböző formákban viselte a nevet: (1) NAGY (2) Cs.Nagy (3) Csécsi Nagy, (4) Csécsi-Nagy, (5) Csécsy Nagy (6) Csécsy-nagy (7) Csécsi, és (8) Csécsy, (9) Tsétsi (vagy) (10) Csétsi változatokban fordul elő, az egységesség okából a leggyakrabban használt formát választottuk (Csécsi-Nagy)

3.)   Református lelkészek:
Csécsi-Nagy János (1772), Csécsi-Nagy János (1796),  Csécsi-Nagy István, Csécsi-Nagy István, Csécsi-Nagy István (1734), Csécsi-Nagy Pál (1823), Csécsi-Nagy Imre (1804), Csécsi-Nagy Imre (1833), Csécsi-Nagy Imre (1862), Csécsi-Nagy Miklós (1865)

4.)  Híres és történelmi személyek:
Az általam ismert olyan személyek, akikről külön is érdemes lesz szólni: Csécsi-Nagy Imre (1804), Csécsi-Nagy Miklós (1840)Csécsi-Nagy Imre (1868), Csécsi-Nagy Erzsébet (1875), Csécsi-Nagy László (1899), Kiss Irén (1866), Csécsy Imre (1893), Csécsy Magdolna (1921), Ángyán János (1956)

5.) Rokon nemesi családok:
A Csécsi-Nagy család, Nagy Mártontól leszármazva, számos nemesi családdal került kapcsolatba, ezeket az általam fellelt családokat a következőkként azonosítottam: Bajó, Béllyei, Both (botfalvi), Bedő (kálnoki és hodgyai), Büttösi, Börcsök (börtsök), Bernáth (bernátfalvi), Beleznay, Bodnár, Badzey, Csapó (ecsedi), Fejes, Földváry, Gyertyánffy, Horváth (likovitsi), Illéssy, Joó, Kádár, Kőrösi (borbély), Luntzer, Nagy, Oláh, Péchy, Sarkadi-Nagy, Simonffy, Szakál, Vetsey (vécsey), Veresmarti (vörösmarty). (Ezen családok kapcsolatait a Csécsi-Nagy családdal, külön fejezetben kívánom bemutatni). Akinek tudomása van, egyéb nemesi családi kapcsolatokról, az legyen kedves nekem jelezze.(Ha kimaradt volna valaki).

6.)   Helyek – családi előfordulások – ahol kutatni érdemes a család után:
(1)  Sáros vármegye: Eperjes. (Prešov - Jelenleg Szlovákiában található), (2) Zemplén vármegye: Sárospatak, Olaszliszka,  (3) Abaúj-Torna vármegye: Csécs, Kassa, Göncz, Fulókércs,

7.)   Felhasznált irodalmi források:
Arcanum Digitális Tudománytár (ADT Plus), Hungaricana (Hungarian Cultural Heritage Portal), Magyar Elektronikus Könyvtár, BillionGraves, Magyar Nemzeti Levéltár, Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909, Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai, Családtörténeti Értesítő 1899-1901, Genealógiai Füzetek 1903-1914, Kempelen Béla: Magyar nemes családok, Kempelen Béla: A nemesség (Budapest, 1907), Kempelen Béla: Családkönyv 1. Nemes családok, polgárcsaládok (Budapest, 1940), Marcziányi György Lovag: Nemesség (Budapest, 1886), Schneider Miklós: Nemes családok története - 1. kötet (Székesfehérvár, 1937), Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai 1800-1893. (Budapest, 1895), Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944, Magyar nemzetiségi zsebkönyv, második rész - Nemes családok (Budapest, 1905), Nagy Iván: Magyarország családai, Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944, Magyarország történeti helységnévtára, Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Turul 1883-2013, Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1-24. (1896-1926), Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009, Királyi Közjegyzők Közlönye 1895-1944, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1989-2012, Magyar Katonai Közlöny 1908-1930, Magyar Katonai Szemle 1931-1944, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1842-1919, Sárospataki Füzetek 1857-1905, Sárospataki Református Lapok 1882-1948, Történelmi Szemle 1912-2010, Hellebronth Kálmán, ifj.: Családtörténeti jegyzetek – 1914, Horvát István: Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről (Pest, 1820), Herpay Gábor: Nemes családok Debrecenben (Debrecen, 1925), Herpay Gábor: Nemes Családok Hajdúvármegyében (Debrecen, 1926), Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910), Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjaihoz pótkötet (Nagykároly, 1912), Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai (Székely-Udvarhely, 1900), Horváth Sándor: Czímeres nemeslevelek jegyzéke (Budapest, 1909), Kővári László: Erdély nevezetesebb családai (Kolozsvár, 1854), Temesváry János: A magyar-örmény nemes családok czimerlevelei (Szamosujvár, 1896), Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I. A-H (Temesvár, 1891), Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig II. I-Z (Temesvár, 1892), Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 1. kötet (Budapest, 1900), Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 2. kötet (Budapest, 1901), Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 3/1. kötet (Budapest, 1901), Csoma József: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 3/2. kötet: Magyar nemzetségi címerek (Budapest, 1904), Hungary Baptisms, 1734-1895, Hungary Civil Registration, 1895-1980, Hungary Funeral Notices, 1840-1990, Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895, Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895

8.)   Felhasznált levéltári és anyakönyvi források:
Református egyházi levéltárak tudományos anyagai, a Magyar Országos Levéltár tudományos anyagai, FamilySearch adatbázis, Hungary Baptisms, 1734-1895, Hungary Civil Registration, 1895-1980, Hungary Funeral Notices, 1840-1990, Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895, Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895, Hungary National Archives, Budapest FHL microfilms, Slovakia Census, 1869, Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1910,

9.) Használt családfa szerkesztő programok:
A családfa kutatást Mac OSX rendszeren végeztem, így két olyan programot választottam, ami OSX rendszeren is fut. MacFamilyTree 8, Family Tree Maker. A riportokat és összefoglalókat ezen családfa készítő programokban generáltam. Windows alatt használtam még a The Complete Genealogy Reporter, a The Complete Genealogy Builder, és a GenoPro programokat is. Mindezek mellett én javaslom a Familysearch és az Ancestry adatbáisok használatát. Az én ajánlásom a családfa szerkesztésre:MacFamilyTree 8.


http://www.syniumsoftware.com/macfamilytree
http://www.mackiev.com/ftm/
http://www.genopro.com/
https://familysearch.org/
https://www.ancestry.com/
    
10,) Letölthető anyagok:

A letölthető anyagokban a GED kiterjesztésű file tartalmazza a családfát, esetünkben Nagy Márton 14 generáción át lévő leszármazási adatait az 1600-as évektől egészen 2017 évig. A GED file-t letöltve, és egy családfa készítő programba importálva megtekinthető a családfa.: CSECSINAGY_20170418.ged. Letölthető még: Csécsinagyczimer.jpg, Descendant Report of NAGY Márton.pdf, (41 oldal) Genealogy Report For Márton Nagy.pdf, (204 oldal) Descendant Chart Nagy Márton_color.pdf (16 oldal)
https://drive.google.com/open?id=0B3w5tq9IVvMNb3N2VHFFRmFDZmc
https://drive.google.com/open?id=0B3w5tq9IVvMNc19LS19IM3dsV1k
https://drive.google.com/open?id=0B3w5tq9IVvMNcld0VnRoNEVuU1E
https://drive.google.com/open?id=0B3w5tq9IVvMNQjJ5dkxWUTJpTDg
https://drive.google.com/open?id=0B3w5tq9IVvMNVjRfVTVKV1B0U3c0 megjegyzés: